• کنفرانس مطبوعاتی

تازه ترین اخبار

احتمال برگزاری انتخابات اینده

تقریبا شش ماه از زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات (IEC) رسما از نظم فعلی به اجرا رسانده است، با وجود انقضای مدت آن و دولت وحدت ملی پیش از مشاغل سیاسی اشغال شده و از مجلس ملی منصرف شده و تضعیف شده است. به نظر می رسد که نهاد های انتخاباتی در هر اصلاحات، برنامه ریزی، وظایف و مسئولیت های خود، بی اعتبار هستند. در همین حال، جامعه بین المللی به نظر می رسد که به عنوان ناظر وضعیت بازی می کند و هیچ تلاشی برای تأثیرگذاری بر وضعیت تا کنون نداشته و در عین حال سکوت و اختلالات معنی دار در روند انتخابات غالب است. کاملا واضح است که انتخابات غیرممکن است که در سال جاری برگزار شود و باعث افزایش نگرانی ها نسبت به بدتر شدن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین کمک به ترویج لغو قانون اساسی کشور و سایر قوانین می شود. مجلس ملی به نظر می رسد بسیار سپاسگزار است.