تازه ترین اخبار

احتمال برگزاری انتخابات اینده

تقریبا شش ماه از زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات (IEC) رسما از نظم فعلی به اجرا رسانده است، با وجود انقضای مدت آن و دولت وحدت ملی پیش از مشاغل سیاسی اشغال شده و از مجلس ملی منصرف شده و تضعیف شده است. به نظر می رسد که نهاد های انتخاباتی در هر اصلاحات، برنامه ریزی، وظایف و مسئولیت های خود، بی اعتبار هستند. در همین حال، جامعه بین المللی به نظر می رسد که به عنوان ناظر وضعیت بازی می کند و هیچ تلاشی برای تأثیرگذاری بر وضعیت تا کنون نداشته و در عین حال سکوت و اختلالات معنی دار در روند انتخابات غالب است. کاملا واضح است که انتخابات غیرممکن است که در سال جاری برگزار شود و باعث افزایش نگرانی ها نسبت به بدتر شدن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین کمک به ترویج لغو قانون اساسی کشور و سایر قوانین می شود. مجلس ملی به نظر می رسد بسیار سپاسگزار است.