یافته های تیفا ازکمیسیون شکایات انتخاباتی

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (TEFA)، بر اساس درخواست رسمی کمیسیون Elecoral Ctomplanets (ECC) توسط (نامه شماره 122 از تاریخ 19/04/2017) و قبل از آن، در هماهنگی با سازمان های مربوطه جامعه مدنی، در یک جلسه در 22/02/2017 در دفتر ECC، پس از آن جلسات با مقامات (MIC) و نماینده یوناما، در تاریخ 12/04/2017 و 15/04/2017 در دفتر ECC؛ قبلا به طور داوطلبانه برای اولین بار ارزیابی جامع از ظرفیت و ضعف ECC انجام داد. به منظور انجام این کار، TEFA متعهد به تهیه و ارائه راهنمای اصلاح جهت رسیدگی به ظرفیت و چالش های اداری ECC در نتیجه ارزیابی است. برای کمک به ECC، ظرفیت داخلی خود را ارتقاء می بخشد، چالش های موجود را شناسایی و مقابله با آن، و در نهایت بهتر مدیریت و شکایات انتخاباتی را به طور صحیح تر حل کند.

ارزیابی ظرفیت سازمانی ECC به طور رسمی در تاریخ 31/02/1396 در جلسه ای با کمیسیون ها و مقامات دبیرخانه ECC با ارائه طرح و ارزیابی ارزیابی آغاز شد. ارزیابی برنامه ریزی شده با استفاده از روش مخلوط بازبینی اسناد و مصاحبه های یک به یک بر اساس پرسشنامه های پیش طراحی شده، با کارکنان اداری و مقامات ECC، و همچنین مشاهده مستقیم در سطح داخلی ECC، انجام شد. و در عین حال بررسی ظرفیت ECC با اعضای سازمان های ملی و بین المللی مربوطه در سطح خارجی. به عنوان بخشی از ارزیابی کلی ECC، طی یک ماه، سران تقریبا هر بخش ECC مصاحبه شد. گرچه فرآیند ارزیابی به طور کامل به دلیل چالش های زیر انجام نشد، اما بخش انجام شده نتایج مهمی را که در آن شرح کلی ذکر شده در زیر آمده است، به دست آورد. متاسفانه، برنامه ارزیابی ECC به دلیل برخی موانع و چالش های جدی توسط دبیرخانه ECC غیرممکن ساخته شد. چالش های عمده به شرح زیر است: