تازه ترین اخبار

احتمال برگزاری انتخابات اینده

تقریبا شش ماه از زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات (IEC) رسما از نظم فعلی به اجرا رسانده است، با وجود انقضای مدت آن و دولت وحدت ملی پیش از مشاغل سیاسی اشغال شده و از مجلس ملی منصرف شده و تضعیف شده است. به نظر می رسد که نهاد های انتخاباتی در ه... Read more

سرک ۸ قلعه فتح الله , کابل