اخبار

این بخش در حالت توسعه است …

اخبار

اعلامیه تیفا پیرامون تقابل کمیسیون های انتخاباتی بر سر تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی

۲۸ دلو ۱۳۹۸ سیزده روز از اعلام تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد فیصله های رسیدگی به شکایات گذشته است و کمیسیون مستقل انتخابات نیز با پذیرفتن تصامیم کمیسیون شکایات شروع به تطبیق این تصامیم نمودند اما با توجه به نظارتی که تیفا از تطبیق تصامیم کمیسیون شکایات انتخابا... Read more