اهداف

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) یکی از بزرگترین نهادهای مستقل نظارتی در کشور است که به هدف تامین شفافیت و تقویت عدالت در فرایند های سیاسی و اجتماعی و بسط دادن روابط مردم و دولت و گروه های مختلف اجتماعی بر اساس اصول و ضوابط دمکراتیک، تاسیس گردیده و فعالیت می نماید. تیفا نظارت و ارزیابی موثری را از فرایند انتخابات سال های ۲۰۰۹و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ به عمل آورده و در راستای حمایت از حقوق و جایگاه زنان در جامعه، تقویت نقش موثرنهاد های جامعه مدنی در زمینه های اجتماعی، اصلاحات انتخاباتی، دادخواهی و نظارت مسلکی و بیطرفانه از مراحل مختلف انتخابات، نقش قابل توجهی را تا کنون ایفا کرده است. تیفا عضویت و رهبری شبکه ای بزرگ (بیش از ۴۳ نهاد مدنی) در داخل کشور را بر عهده دارد  و در خارج از کشور، تیفا عضویت شبکه های بین المللی چون، ANFREL،HWPL،  GENDEMرا دارا میباشد. تیفا در سطح بین المللی، تاکنون از انتخابات بیش از هفت کشور دنیا نظارت کرده و تجربیات ارزشمندی را در عرصه نظارت و ارزیابی انتخاباتی اندوخته است. همچنان تیفا به عنوان یک نهاد پیشرو، در کنفرانس های بین المللی لندن  و بروکسل که جهت تجدید تعهدات بین المللی برای کمک و همکاری با افغانستان برگزار شده بود،‌ به نمایندگی از جامعه مدنی کشور شرکت کرده و نظرات آنرا در این نشست ها منعکس کرده است.

تیفا تلاش های وسیعی را جهت دادخواهی برای ایجاد اصلاحات کلیدی درنظام انتخاباتی کشور انجام داده و ظرفیت های نهادی کمیسیون های انتخاباتی را مورد بررسی و تفحص قرار داده و پیشنهادات لازم را جهت اصلاح و بهبود این ساختار ها به مسئولین ارائه کرده است. همزمان با تلاش های دادخواهی برای اصلاحات انتخاباتی، تیفا برنامه های متعددی چون کار با نامزدان احتمالی شورای های ولسوالی، تقویت نقش نهاد های مدنی در روند انتخابات، بلند بردن ظرفیت مسلکی ناظران انتخاباتی، بهبود هماهنگی میان نهاد های دست اندرکار انتخابات، ارائه برنامه های آگاهی عامه و افزایش مشارکت زنان در پروسه های سیاسی، را روی دست دارد. پلان استراتیژیک تیفا، تمرکز اساسی روی نظارت هدفمند، با توجه به تقویت مشارکت زنان و نهاد های جامعه مدنی، جهت ارتقاء شفافیت در فرایند های ملی دارد. یکی از اهداف بارز تیفا، کار و تلاش برای ایجاد و حفظ یک دمکراسی پایدار از طریق انتخابات های شفاف و با اعتبار و داشتن نهاد های مدنی پرتوان برای جامعه افغانی میباشد.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان ازهمکاری هماهمنگ کننده گان دایمی در ۳۴ ولایت کشور برخوردار است و در کنار آن رابطه وسیعی با نهاد های مدنی همکار در سطح ولایات افغانستان دارد که این مهم زمینه استفاده از تجارب، دانش و ظرفیت های متقابل را برای اعضای آن به میان آورده است. ضمنا، تیفا همواره در سطح ولایتی و مرکز کشور مشوق نهاد های مدنی جهت مشارکت فعال در فرایند های ملی بوده و تلاش نموده است تا رابطه نزدیک و مفیدی را میان دولت، نهاد های مدنی و مردم افغانستان به میان آورد و از این طریق خلاء های بزرگی را که میان اکثریت جمعیت افغانستان که در مناطق دور دست زندگی میکنند و دولت افغانستان شکل گرفته و یا در حال شکل گیری است، از آن جلوگیری و یا آنرا مرتفع سازد.  همچنان از موارد عمده ی دیگری که تیفا در حد توان از آن حمایت و برای رسیدن به آن تلاش کرده است: تشویق و کار با نهاد های مدنی جهت کمتر ساختن اتکاء آنان به کمک های بین المللی و رشد فرهنگ کار داوطلبانه در انها بوده است.

تیفا از برجسته ترین نهاد های نظارتی و مدنی کشور است که نقش فعال و تاثیر گذاری را از بدو تاسیس آن تا کنون در عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور بازی کرده است و همواره بر اساس اصول و قواعد حاکم ملی و بین المللی نسبت به رویداد های داخلی موضع گیری به موقع و مناسب داشته  و اعتبار و اعتماد ملی قابل توجهی را به عنوان یک نهاد مستقل در میان مردم،‌ نهاد ها ملی و بین المللی و جامعه مدنی کسب کرده و آنرا بزرگترین دستاورد و سرمایه ی نهادی خود میداند.