احتمال برگزاری انتخابات اینده

تقریبا شش ماه از زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات (IEC) رسما از نظم فعلی به اجرا رسانده است، با وجود انقضای مدت آن و دولت وحدت ملی پیش از مشاغل سیاسی اشغال شده و از مجلس ملی منصرف شده و تضعیف شده است. به نظر می رسد که نهاد های انتخاباتی در هر اصلاحات، برنامه ریزی، وظایف و مسئولیت های خود، بی اعتبار هستند. در همین حال، جامعه بین المللی به نظر می رسد که به عنوان ناظر وضعیت بازی می کند و هیچ تلاشی برای تأثیرگذاری بر وضعیت تا کنون نداشته و در عین حال سکوت و اختلالات معنی دار در روند انتخابات غالب است. کاملا واضح است که انتخابات غیرممکن است که در سال جاری برگزار شود و باعث افزایش نگرانی ها نسبت به بدتر شدن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین کمک به ترویج لغو قانون اساسی کشور و سایر قوانین می شود. مجلس ملی به نظر می رسد بسیار سپاسگزار است.

بر اساس توسعه اخیر، کميسيون مستقل انتخابات، شناسايی مرزهای انتخاباتی در کشور را آغاز کرده و اين اتفاق می افتد، در حاليکه مرزهای استان ها و ولسوالی ها نامعلوم است و شناسه الکترونیکی ملی و کارت شناسایی رای دهی هنوز منتشر نشده است و مطمئنا چیزی برای رسیدن به آن نیست در یک سال. بودجه انتخابات و منابع آن مشخص نیست و مهمتر از همه، سرنوشت اصلاحات انتخاباتی توسط کمیسیون انتخابات و دیگر نهادهای مرتبط، برای ترویج شفافیت و مشروعیت انتخابات، نامطلوب است. مردم از انتظار و انتظار شفافیت در سرنوشت انتخابات خسته شده اند.

TEFA به خوبی شناخته شده است و معتقد است که چالش های جدی وجود دارد که نه تنها موجب می شود انتخابات غیر ممکن در سال جاری برگزار شود بلکه ادعای انتخابات در آینده سالگرد خورشیدی را نیز تضعیف می کند. بعضی از چالش های عمده به شرح زیر است: 1. اصلاحات اصلاح شده در انتخابات برای تقویت شفافیت انتخابات و بازگرداندن اعتماد عمومی به انتخابات. 2. عدم وجود اراده سیاسی برای انجام انتخابات درون دولت ملی وحدت. 3. در جریان رقابت های سیاسی متوالی در میان مقامات دولتی و دراز مدت، انرژی و بودجه عمومی بیش از آن. 4. توسعه فساد در سازمان های دولتی و تسخیر برنامه های انتخاباتی و تصمیمات دولت توسط کمیسیون مستقل انتخابات. 5. افزایش ناامنی و فقدان یک برنامه جامع برای بهبود وضعیت. 6. عدم توجه به پیچیدگی انتخابات به عنوان انتخابات شورای ناحیه برای اولین بار برگزار می شود. 7. هیچ مرجع مرجع برای شوراهای ولسوالی هنوز مشخص نشده است. 8. عدم اطمینان در استفاده از فناوری در انتخابات و عدم اقدام مجدد در مورد نتیجه کار کمیته مطالعات امکان سنجی در مورد معرفی فناوری جدید در افغانستان توسط دولت.

برای خارج شدن از این وضعیت، TEFA پیشنهاد می کند که دولت وضعیت سیاسی و امنیتی کشور را بهبود بخشد و تعهد خود را نسبت به برگزاری انتخابات، نه به صورت کلمات، بلکه در عمل، ثابت کند. برخورد با کمیسیون مستقل انتخابات با صداقت و احترام به استقلال آن با تصویب برنامه ها و تصمیمات آن در زمان. در عین حال، کمیسیون مستقل انتخابات باید با بازسازی اعتماد عمومی در روند انتخابات، با اصلاحات ملموسی، بیمه استقلال خود، ارتقاء شفافیت و مشروعیت فعالیت هایش عمل کند و برنامه ای روشن و زمان بندی برای انتخابات فراهم کند. این باید در هماهنگی با تمام نهادهای مربوطه، از جمله اما نه به جوامع مدنی و جامعه بین المللی محدود شود. جامعه بین المللی نیز باید بیشتر فعالانه عمل کند. برنامه ها و تعهدات خود را در مورد انتخابات مشخص کنید و به کمیسیون مستقل انتخابات، دولت افغانستان و جوامع مدنی کمک کنید تا برگزاری و مدیریت انتخابات و تقویت قوانین.