اعضای رهبری تیفا

  1. محمد نعیم ایوب زاده
  2. صغرا سعادت
  3. نگینه یاری
  4. محمد ویس خطاب
  5. احمد جاوید الکوزی