ساحات مورد علاقه

زنان: از آنجا که زنان در جامعه مرد سالار چون افغانستان از حقوق اساسی سیاسی و اجتماعی لازم برخوردار نیستند تیفا از بدو تاسیس تا اکنون تلاش های فروان را برای احیاء برابری جنسیتی و کاهش نا برابری ها انجام داده است.

بناً تیفا تا اکنون چندین پروژه ء نتیجه محور را که نقش واقعی زنان را در جامع تبارز بدهد را راه اندازی کرده و برنامه های آگاهی دهی برای شهروندان را نیز برای شناخت حقوق اساسی سیاسی و اجتماعی زنان راه اندازه کرده که موثریت های لازم را در پی داشته است.

جامعه مدنی: تیفا تلاش های لازم را برای پایداری روابط سه جانبه میان  جامعه مدنی، مردم و حکومت به خرچ داده تا زمینه سازی  مشوق باشد برای جامعه مدنی که در برنامه های ملی اشتراک کرده و نقش فعالی در این زمینه داشته باشند.

تیفا همچنان برای حمایت نهاد های جامعه مدنی همکاری های لازم را انجام داده است تا بتوانند بدون حمایت های خارجی  با کارشیوه های معقول رضاکارانه به اهداف که دارند ادامه دهند.

جوانان: بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یک نهاد جوان محور است که حدود 65%  از کارمندان اش را جوانان متعهد تشکیل میدهد که برای استمرار دمواکراسی در افغانستان تلاش می کنند.

تیفا، همیشه تلاش کرده است تا جوانان را در پروژه های خود بگمارد تا این قشر در پروسه های  سیاسی و اجتماعی افغانستان نقش فعال داشته باشند.

معلولین: بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به این باور است که افراد دارای معلولیت توانایی های متفاوت تر نسبت به دیگران دارند و این امر باعث گردید تا تیفا تصمیم بگیرد ، در انتخابات پارلمانی 2018 در همکاری نزدیک با مرکز محلی معلولین و اداره نا بینایان در بخش ماموریت نظارتی خود از این قشر توانمند همکاری بگیرد.

در این زمینه قسمت از معلومات که در کنفرانس کابل بیرون داده شده بود از سوی  نهاد محلی معلولین و نابینایان در کابل با تیفا شریک ساخته شده بود.