خوش آمدید

نظارت دقیق انتخابات شفاف

به ویبسایت رسمی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) خوش آمدید. ما افتخار خدمت برای شما رای دهنده گان را داریم. هدف ما برگزاری انتخابات شفاف، سری و آزاد در افغانستان می باشد.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( یکی از بزرگترین نهادهای مستقل نظارتی در کشور است که به هدف تامین شفافیت و تقویت عدالت در فرایند های سیاسی و اجتماعی و بسط دادن روابط مردم و دولت و گروه های مختلف اجتماعی بر اساس اصول و ضوابط دمکراتیک، تاسیس گردیده و فعالیت می نماید. تیفا نظارت و ارزیابی موثری را از فرایند انتخابات سال های 2009، 2010 و 2014  به عمل آورده و در راستای حمایت از حقوق و جایگاه زنان در جامعه، تقویت نقش موثر نهاد های جامعه مدنی در زمینه های اجتماعی، اصلاحات انتخاباتی، دادخواهی و نظارت مسلکی و بیطرف از مراحل مختلف انتخابات، نقش قابل توجهی را تا کنون ایفا کرده است. تیفا عضویت و رهبری شبکه های بزرگ بیش از 48 نهاد مدنی داخلی و عضویت سه سازمان بزرگ جهانی ( GENDEM ،HWPL،ANFREL ) در خارج از کشور را دارا می باشد

تیفا در سطح بین المللی، تاکنون از انتخابات بیش از 10 کشور دنیا نظارت کرده و تجربیات ارزشمندی را در عرصه نظارت و ارزیابی انتخاباتی اندوخته است.

تیفا افتخار اینرا نیز دارد که در سطح 34 ولایت افغانستان برای نظارت از انتخابات ها 34 نماینده دایمی دارد.

تیفا همیشه آماده این است تا نظریات سازنده شهروندان افغانستان را برای بهبود وضعیت انتخابات و دیگر عرصه های حکومتداری با جبین باز شنود و بررسی کرده و در این راستا کارهای عملی را روی دست گیرد.

ایمل: [email protected]

با احترام نعیم ایوب زاده

رییس تیفا