صلح

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) در کنار سایر فعالیت های خویش در بخش انتخابات، زنان، جوانان، دادخواهی و تحقیق به عنوان یک نهاد مدنی در عرصه صلح و تحقق آن در جامعه افغانی فعالیت مینماید. تیفا افتخار عضویت نهادهای ملی و بین المللی صلح را مانند HWPL و خانه صلح افغانستان دارد. 
تیفا در سال ۲۰۱۷ میلادی از سوی نهاد بین المللی HWPL به عنوان نهاد برتر در عرصه صلح شناخته شده و تندیس صلح نیز برایشان اهدا گردید. 
 
تیفا از موسسین خانه صلح افغانستان بوده و فعالیت های صلح خواهانه خویش را از طریق این خانه انجام میدهد. تیفا بدین باور است که صلح پیش زمینه اصلی و اساسی برای تمام فعالیت های دموکراتیک در افغانستان بوده و تمام نهادهای مدنی رسالت دارند تا در کنار سایر فعالیت های تخصصی خویش برای تحکیم پایه های صلح و ترویج فرهنگ صلح در جامعه کار نمایند.