عضویت

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از بدو تاسیس با تلاش های فراوان که انجام داده است موفق گردیده تا عضویت سازمان های بین المللی چون ANFREL،HWPL ،GENDEM را کسب کند.

علاوه بر این تیفا به عنوان یک چتر بزرگ برای شماری از نهادهای جامعه مدنی همیشه تلاش کرده است تا حامی نهاد های جامعه مدنی در داخل افغانستان نیز باشد و حدود 48 نهاد در سطح 34 ولایت با تیفا همکاری نزدیک دارند.

تیفا عضویت چند نهاد معتبر داخلی بزرگ چون (APH- CSJWG-CSWC) را نیز دارا می باشد.

Asian Network for Free Election
Heavenly Cultural World Peace Restoration of Light
Global Network of Domestic Election Monitors
خانه صلح افغانستان
گروه کاری مشترک جامعه مدنی