هدف و مقاصد

ماموریت تیفا:

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تلاش می کند تا با استفاده از مشاهدات حرفه ای، به معیارهای سازنده در ایجاد شفافیت، اعتبار دهی و همه شمول ساختن انتخابات برای احیاء اعتماد و علاقه مردم  نسبت به تمامی مراحل انتخاباتی در کشور کارا واقع شده  و مشوق برای اشتراک مردم در این روند دموکراتیک باشد.

مقصد تیفا:

تیفا به این دید است تا در دراز مدت  انتخابات شفاف، معتبر و فراگیر با مشارکت برابر جنسیتی(زن و مرد) در کشور برگزار شود.