برنامه های رسانه یی

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان همواره تلاش کرده است همکاری نزدیک با رسانه های داخلی و خارجی برای رسیدن به اهداف خویش که برابری و پیشتیانی از روند های دموکراتیک است داشته باشد.

تیفا در طول این مدت برنامه های بزرگی را برای رسیدن به این هدف از طریق رسانه های داخلی بین المللی به نشر رسانیده که نتیجه خیلی موثر در راستای نهادینه ساختن روندهای دموکراتیک در افغانستان داشته است.

نقش پارلمان منتخب در تحکیم وحدت ملی در افغانستان
همگام با انتخابات در ولایت پروان
نقش نمایندگان منتخب در تامین ثبات در افغانستان
همگام با انتخابات- کاپیسا
 نقش نمایندگان مجلس در پشتیبانی از حکومت محلی
همگام با انتخابات- بلخ
مشارکت عضوهای پارلمان در بهتر سازی کابل
همگام با انتخابات- کابل
یک نماینده مجلس چگونه می تواند باعث تقویت سیستم و مردم شود؟
همگام با انتخابات-پنجشیر
تاثیر گذاری مشارکت نمایندگان مردم در مجلس برای بهتر شدن امنیت،ثبات و انکشاف توسعه یی در کشور.
همگام با انتخابات- هرات
نقش پارلمان آینده در حکومتداری محلی
همگام با انتخابات – بغلان
 پارلمان آینده و رشد زراعت و گردشگری
همگام با انتخابات- بامیان
نقش پارلمان آینده در مبارزه با شورشگری
همگام با انتخابات- میدان وردگ
نقش پارلمان آینده در از بین بردن گروه های مسلح غیر مسوول چیست؟
همگام با انتخابات-سمنگان
نقش پارلمان آینده در روند توسعه و رشد اقتصادی افغانستا ن
همگام با انتخابات-جوزجان
انتظار مردم نیمروز از پارلمان آینده
همگام با انتخابات- نیمروز
اهداف سیاست خارجی رییس جمهور آینده در عرصه تجارتی با کشورهای همسایه و جهان چگونه خواهد بود.
همسو با انتخابات- کابل
چشم انداز رییس جمهور آینده برای اجرایی شدن قانون در کشور چگونه خواهد بود؟
همسو با انتخابات- تخار
؟برنامه های رییس جمهور آینده برای زیرساخت ها در افغانستان چی خواهد بود
همسو با انتخابات- بغلان
برنامه های رییس جمهور آینده برای صلح و امنیت در افغانستان باید چگونه باشد؟
همسو با انتخابات – کندز
رییس جمهور آینده چگونه می تواند تجارت را در کشور رشد و توسعه دهد؟
همسو با انتخابات- بامیان
چشم انداز رییس جمهور آینده برای تحکیم روابط در افغانستان و منطقه چگونه تدویر یابد؟
همسو با انتخابات- کاپیسا
رییس جمهور آینده چگونه می تواند دسترسی به خدمات اجتماعی را تسهیل کند؟
همسو با انتخابات- بدخشان
راهکار رییس جمهور آینده برای رشد اقتصاد در افغانستان چی باشد؟
همسو با انتخابات -هرات
رئیس جمهور آینده چگونه می تواند فساد را از دولت آینده محو کند و یا به حداقل برساند؟
همسو با انتخابات- جوزجان
برنامه های رییس جمهور آینده برای تحکیم قانون در کشور چگونه ترتیب شود؟
همسو با انتخابات- بلخ
رییس جمهور آینده چگونه می تواند مانع مهاجرت های غیرقانونی شود.
همسو با انتخابات- پروان
.رئیس جمهور آینده چگونه می تواند مشارکت فراگیر رأی دهندگان در انتخابات را تضمین کند
همسو با انتخابات -سمنگان
مناظره جوانان – صلح و انتخابات.
 مناظره توسط بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و جوانانی که از ولایت های مختلف کشور دعوت شده بودند، تا بتوانند پیرامون موضوع داغ روز, صلح و انتخابات تبادل نظر کنند راه اندازی گردید..
این مناظره یک آغاز متفاوت در افغانستان است که بنیاد انتخابات شفاف افغانستان افتخار راه اندازی آنرا دارد.
این مناظره توسط شبکه جهانی آریانا نیوز نشر گردید.